Izbrana arhitekturno-urbanistična rešitev za Potniško središče Bohinjska Bistrica

26. novembra 2021

Občina Bohinj je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) uspešno izvedla javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Potniško središče Bohinjska Bistrica – Multimodalno vozlišče na železniški postaji.

Izbrana arhitekturno-urbanistična rešitev za Potniško središče Bohinjska Bistrica

»Trajnostna mobilnost v občini Bohinj je ena izmed strateških prioritet občine. Cilj je urediti promet tako, da bo prijazen do narave in ljudi, da bo omogočal kakovostno prebivanje za lokalno prebivalstvo in prispeval k razvoju trajnostnega turizma. Bohinjska Bistrica ima v sistemu trajnostne mobilnosti ključno vlogo, saj bo zadržala večino pritiskov individualnega motornega prometa« nam omeni Darinka Maraž Kikelj, z oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Bohinj. Poleg tega doda, da je »potencial natečajnega območja, ki že danes predstavlja prometno vozlišče, vendar dokaj neurejeno, izredno velik, tako z vidika trajnostne mobilnosti kot kulturne dediščine. Z natečajem smo želeli pridobiti najboljšo rešitev za ta prostor, ki ne bi več deloval samo kot prometno vozlišče in točka prestopa, ampak točka srečevanja, s čimer se bo povečala atraktivnost tako Bohinjske Bistrice kot celotnega Bohinja, po drugi strani pa bo dala nov zagon ekonomskemu razvoju občine.«

Predmet natečaja je bil umestitev avtobusne postaje in ureditev vseh prometnih in zunanjih površin zasnove širšega območja centralne avtobusne in železniške postaje. Del projekta je tudi vključitev parkirišč za osebne avtomobile, avtodome, taksije, »shuttle«, kolesa ter ureditev dostopa na avtovlak. Potniško središče poleg ureditev namenjenih različnim oblikam mobilnosti obsega tudi pokrito čakalnico, trgovsko gostinski program in turistično informacijsko točko.

Na severu Evrope je običajna praksa, da je natečaj najboljša pot za pridobitev idejnih rešitev za javne objekte, pri nas pa je za zdaj tovrsten pristop redek.

Strokovna komisija v poročilu navaja, da zmagovalni projekt »Prepričljivo programsko in funkcionalno rešuje prometne tokove novega potniškega središča. Na potniškem otoku ter obstoječih in novih stavbah smiselno preplete programe, posebno kakovost rešitve pa je komisija prepoznala v ohranjanju glavnih nosilcev identitete obravnavanega prostora: ohranja in nadgrajuje vzorec postavitve historičnih stavb ter ohranja zeleno brežino (nasuto ježo) kot pomnik na ostalino izkopa železniškega predora.«

»Javni natečaj je ne nazadnje zanemarljiv strošek, saj znaša le pol odstotka stroška investicije, hkrati pa je velika varovalka pred netransparentnim odločanjem o projektantskih rešitvah, pred razpisi s prilagojenimi referencami ter pred sistemsko korupcijo na področju javnih investicij v gradnjo objektov« je za časnik Delo, 10.2.2021 opozoril Tomaž Krištof, predsednik ZAPS-a.

Arhitekturne in urbanistične natečaje stroka smatra kot preverjeno, učinkovito in zanesljivo orodje za kakovosten dialog med strokovnjaki, naročnikom ter končnimi uporabniki za transparentno ter strokovno iskanje najprimernejših prostorskih rešitev z opiranjem na kakovosti arhitekturnega, krajinskega ter urbanističnega načrtovanja in oblikovanja.

Rezultati natečaja so objavljeni na spletni strani ZAPS.

Loader