Nacionalne smernice za pripravo regionalne celostne prometne strategije

25. marca 2024

Nacionalne smernice za pripravo regionalne celostne prometne strategije

Dejstvo je, da se prometni tokovi ne ozirajo na meje posameznih občin – zato tudi ne moremo pričakovati, da bo lahko posamezna lokalna skupnost sama reševala vse s prometom povezane izzive. Zaradi velike razdrobljenosti občin in očitne odsotnosti vmesne, regionalne ravni upravljanja in načrtovanja imajo občine omejene možnosti in pristojnosti glede sprejemanja odločitev, med katerimi so tudi tiste glede nekaterih ključnih elementov prometnega sistema. Številni izzivi bodo lažje rešljivi, če se bomo povezovali z ostalimi skupnostmi in z njimi usklajeno sodelovali pri nagovarjanju skupnih razvojnih izzivov.

NACIONALNE SMERNICE ZA PRIPRAVO REGIONALNE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Regionalno celostno prometno načrtovanje uvaja dodatno raven upravljanja s prometom, saj zapolnjuje vrzel med lokalno in nacionalno ravnjo načrtovanja. Deležnike znotraj regije povezuje pri naslavljanju izzivov, ki presegajo pristojnosti občin. V tem pomenu nudi trdno podlago za učinkovito in dolgoročno nagovarjanje strateških izzivov, ki jih posamezne občine ne zmorejo rešiti same.

Smernice so nastale v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE , področje trajnostna mobilnost. Izdelal jih je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Loader