Samo1planet - Celostni integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

2. junija 2022

Samo1planet - Celostni integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je osemletni celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija učinkoviteje dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

Celostni projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor povezanih 15 partnerjev iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja.

S svojimi aktivnostmi prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za doseganje notranje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP.

   Partnerji projekta:

- Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

- Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

- Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)

- Urbaništični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

- Gozdarski inštitut Slovenije (GOZDIS)

- Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (EKOsklad)

- ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

- Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

- Fokus, društvo za sonaravni razvoj

- Umanotera

-Inštitut za politike prostora (IPoP)

Inštitut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost

- Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

- Zavod za gradbeništvo (ZAG)

- D'Agency

Področja in aktivnosti projekta

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE bodo partnerji z aktivnostmi zmanjševali vrzeli pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij TGP na področjih, kjer je največji potencial za zmanjšanje emisij (npr. raba energije v stavbah), in področjih, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo (npr. cestni promet).

Hkrati bo projekt pomembno prispeval k uresničevanju tako imenovanih dopolnilnih aktivnosti. S pripravo instrumentov, razvitih v okviru projekta, se bo tako omogočila tudi aktivacija sredstev komplementarnih virov financiranja za uresničevanje ukrepov.

Projekt se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Trajnostna mobilnost

Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se emisije iz cestnega prometa znižajo za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Emisije toplogrednih plinov iz prometa še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. V ta namen so aktivnosti iz sklopa trajnostne mobilnosti zastavljene tako, da spodbujajo zmanjševanje izpustov TGP v prometu.

Aktivnosti znotraj področja trajnostna mobilnost si lahko ogledate tukaj.

 

 

 

 

 

 

Cilji projekta

Vzpostavljen na povezavi med trajnostno mobilnostjo, energetsko učinkovitostjo, trajnostno rabo zemljišč in praksami za prehod v nizkoogljično družbo projekt stremi h krepitvi rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebna kriza.

Podonejše cilje projekta si lahko preberete tukaj.