Javni posvet: »Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih«

21. novembra 2023

07.12.2023

10:00

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Langusova 4, 1000 Ljubljana)

Javni posvet bo potekal v četrtek, 7. 12. 2023, ob 10:00 na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana (sejna soba v pritličju). Namenjen je vsem, ki lahko s svojimi izkušnjami prispevate k razvoju ukrepov za razvoj vozlišč v prihodnje ter zlasti vsi, ki ste odgovorni za prostorsko in prometno načrtovanje na občinah.

Prijava na dogodek  

Na prvem javnem posvetu ciljnega raziskovalnega projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih bo predstavljena ideja o celostnem razvoju koridorjev in vozlišč v Sloveniji in podrobneje predstavljeni možni ukrepi za razvoj vozišč in javni posvet.

Cilj projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih je okrepiti celostno načrtovanje ob prometnih koridorjih v Sloveniji in opredeliti območja (vozlišča), ki jih je z vidika njihove obstoječe opremljenosti, potreb po dodatnem urbanem razvoju in učinkovitosti javnega prometa smiselno razvijati kot pomembna prometna, storitvena, poselitvena območja z visoko kakovostjo bivalnega okolja. Cilj projekta je podpora pri doseganju podnebnih ciljev Slovenije in prikaz nabora možnih ukrepov za trajnostni razvoj mobilnosti, vključno s predlogi ukrepov za učinkovitejši JPP, urbanistične in razvojne rešitve, ki bi zmanjšale potrebo po mobilnosti in krepile aktivne oblike mobilnosti.

V projektu je vozlišče opredeljeno kot zaledje železniških in avtobusnih postaj (v radiju 1 km) z raznolikimi storitvami, ustreznim JPP, delovnimi mesti ter pozitivnimi demografskimi projekcijami. Vozlišča so prepoznana kot območja, v katerih bi lahko v prihodnje zgoščali poselitev ter s sprotnim zagotavljanjem kakovostnih storitev, učinkovitega javnega potniškega prometa, krepitvijo aktivnih oblik mobilnosti (hoja, kolesarjenje) prispevali k oblikovanju sosesk z visoko kakovostjo bivalnega okolja ob hkratnem doseganju podnebnih ciljev.

Na posvet se lahko prijavi en predstavnik občine. Število mest je omejeno.

Več o projektu

Dodatne informacije: janez.nared@zrc-sazu.si (Vodja projekta: dr. Janez Nared, ZRC SAZU, GIAM).

Loader