Ministrstvo pripravlja Strateški načrt za razvoj kolesarskega omrežja

17. decembra 2021

Ministrstvo pripravlja Strateški načrt za razvoj kolesarskega omrežja

Za namen priprave nacionalne kolesarske strategije je vlada julija letos ustanovila Medresorsko delovno skupino (MDS) za pripravo osnutka strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja, ki jo poleg predstavnikov Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko (DTMPP) sestavljajo še predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za zdravje (MZ), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Ministrstva za finance (MF).

Člani MDS smo se strinjali, da je pri usklajevanju tako kompleksnega projekta, ključnega pomena sodelovanje vseh vpletenih deležnikov kot tudi strokovne javnosti s področja kolesarstva, zato smo razširili delovno skupino s predstavniki iz Slovenske turistične organizacije (STO), Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ), Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenja občin Slovenije (SOS), Agencije za varnost prometa (AVP), Policije, Slovenskih železnic, potniškega prometa (SŽ), Slovenske kolesarske mreže (SKM), Kolesarske zveze Slovenije (KZS), Planinske zveze Slovenije – Komisije za turno kolesarjenje (PZS, KTK),  Regionalne razvojne agencije za Koroško (RRA Koroška) in ZUM - podjetja za urbanizem in planiranje. Koordinator priprave širše delovne skupine je Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (UIRS). Osnutek strateškega načrta bo pripravljen do konca leta 2022.

Vključevanje tako široke strokovne javnost stremi k pripravi usklajenega strateškega načrta na več nivojih, saj se bo poleg obravnave infrastrukturnega vidika kolesarstva v cilje strategije vključilo tudi pozitivne koristi kolesarjenja na področju zdravja, turizma, okolja in podobno.

V Sloveniji že imamo nekaj dokumentov na področju kolesarjenja, ki bodo služili kot odlična osnova strateškemu načrtu. V letu 2017 je bil zaključen projekt Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi, na podlagi katerega je nastal tudi Pravilnik o kolesarskih povezavah, ki določa državno kolesarsko omrežje. Na podlagi pravilnika DRSI izvaja projekt evidentiranja vseh državnih kolesarskih povezav (DKP), na katerem se bo do konca letošnjega leta vzpostavila baza vseh obstoječih DKP.

Tudi v okviru Danube Cycle Plans projekta smo na Direktoratu za trajnostno mobilnost in prometno politiko že pripravili nekaj kvalitetnih dokumentov. Marca 2021 smo zaključili Analizo trenutnega stanja kolesarstva in z njo podali dober pregled kolesarskih politik v Sloveniji, odgovornosti različnih deležnikov na področju kolesarjenja, prikazali statistične podatke o kolesarjenju in povezavi kolesarjenja z uporabo javnega potniškega prometa. Pregledali smo vire/resurse na področju kolesarjenja, predvsem kar se tiče proračuna za kolesarjenje in zaposlenih na področju kolesarjenja, preučili povezanost kolesarjenja s  turizmom, se dotaknili načinov pospeševanja kolesarjenja in za konec navedli nekaj dobrih praks s področja promocije kolesarjenja.

Na podlagi slovenske dobre prakse določanja državnega kolesarskega omrežja smo spisali Smernice za opredelitev nacionalnega kolesarskega omrežja (Guidelines to define national cycle route network), ki bo ostale partnerje projekta in druge zainteresirane deležnike vodile skozi faze priprave, razvoja, sprejemanja in implementacije njihovega Nacionalnega kolesarskega omrežja. Smernice so temeljni dokument, na podlagi katerega bodo ostali sodelujoče projektni partnerji, skupaj z deležniki Nacionalne delovne skupine na področju kolesarstva (National cycling working group - NCWG), opredelili svojo nacionalno kolesarsko omrežje. Na ravni projekta bomo uskladili makro-regionalno mrežo kolesarskih poti v Podonavju (DCRN), ki bo povezovala vse sodelujoče države. Smernice v angleškem jeziku si lahko ogledate tukaj.

V sklopu projekta se izvaja tudi ocena kolesarskih politik, njihove učinkovitosti in možnosti izboljšav z metodo BYPAD, katera bo služila za določitev zapostavljenih področij razvoja kolesarstva. Orodje BYPAD (Bicycle Policy Audit) je razvil mednarodni konzorcij kolesarskih strokovnjakov. Temelji na mednarodnih metodah najboljše prakse in ponuja pregled uporabljenih ukrepov in struktur v lokalni kolesarski politiki.

Metoda je preprosta: politiki, javni uslužbenci in skupine uporabnikov izpolnijo podroben vprašalnik, ki omogoča osebno oceno stanja razvoja na različnih področjih kolesarske politike. O ocenah intervjuvanci razpravljajo skozi moderiran proces, ki ga vodi nevtralni nacionalni revizor. Cilj je priti do enotne skupne ocene razvitosti po področjih in na podlagi rezultatov ocenjevanja zastaviti kakovostne cilje in ukrepe za prihodnost. V tem procesu samoevalvacije imajo vsi akterji aktivno vlogo. Končno poročilo bo pripravljeno do konca leta 2021.

Več o projektu tudi na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans ​​​​​​

Loader