Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije (TIA-SI)

18. januarja 2023

Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije (TIA-SI)

Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije (SPRS) kot temeljni nacionalni strateški dokument usmerja dolgoročni prostorski razvoj države. Pri tem upošteva Strategijo razvoja Slovenije 2030 (2017), strateške dokumente, kot sta Teritorialna agenda 2030 – prihodnost za vse kraje (2020) in Nova leipziška listina za urbana območja (2020), ter cilje na evropski ravni, še posebej krepitev prostorske kohezije.

Strateške dokumente in sektorske politike je za dosego ciljev teritorialne kohezije v Sloveniji potrebno ustrezno in učinkovito uskladiti s cilji prostorskega razvoja. To je v skladu s težnjo po tako imenovanem povezovalnem oziroma integralnem načrtovanju, ki stremi h okrepljenemu dialogu med sektorji, deležniki v prostorskem načrtovanju ter bolj odprti pripravi in izvajanju strateških politik na vseh upravljalskih ravneh.

Poleg povezovalnega načrtovanja na EU ravni vse od sprejema Evropskih prostorskih razvojnih perspektiv (1999) obstaja težnja po upoštevanju prostorske dimenzije politik in povečanju njihove prostorske občutljivosti, pri čemer Evropska komisija svoja prizadevanja usmerja preko koncepta teritorialne kohezije in instrumenta presoje prostorskih učinkov  (ang. Territorial Impact Assessment, krajše TIA). TIA naj bi k doseganju teh ciljev pripomogla z vnaprejšnjo presojo ciljev in ukrepov razvojnih politik, ki tako informira pripravljavce politik o ciljni usmerjenosti njihovih prizadevanje in ukrepov.

V skladu s 70. členom najnovejšega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, 2021) Razvojni dokumenti posameznih področij in dejavnosti ne smejo biti v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Edini obstoječi predpis, ki zahteva preverjanje potencialnih učinkov na prostor, je Resolucija o normativni dejavnosti. Ta obvezuje zakonodajalca, da pri pripravi vseh predpisov v okviru presoje učinkov regulacije oceni tudi prostorsko občutljivost predpisov, kar pa se v praksi dosedaj ni izvajalo.

Namen raziskovalnega projekta TIA-SI je zasnovati metodološki pristop presoje prostorskih učinkov, ki je usmerjen v uporabnika in naslavlja usklajenost politik in predpisov s predlogom metodološkega pristopa presoje prostorskih učinkov TIA kot integralnim delom procesa priprave, sprejema in vrednotenja resornih politik.

Cilji projekta

C1 - Pregledati in analizirati literaturo in primere dobrih praks na temo presoje prostorskih učinkov (TIA) ter njihovo uporabo v prostorskem načrtovanju;
C2 - Razviti predlog metodološkega pristopa TIA kot del procesa priprave in sprejema ter vrednotenja resornih politik v Sloveniji, ki omogoča analizo prostorskih učinkov za različne prostorske enote ter omogoča boljše usklajevanje in integracijo politik;
C3 - Zasnovati komunikacijsko orodje v funkcionalni navezavi na prostorski informacijski sistem ali na druge javno dostopne vire podatkov (podatkovne baze) za uporabo predlaganega metodološkega pristopa TIA v procesih priprave in sprejema ter vrednotenja resornih politik;
C4 - Pilotno preveriti predlog metodološkega pristopa in komunikacijskega orodja TIA na primeru izbranih resornih politik/predpisov;
C5 - Pripraviti priporočila za izvajanje 70. člena ZUreP-3 (preverjanje, da resorne politike niso v nasprotju s cilji SPRS) ter njihovo uporabo pri pripravi resornih politik ter predlog vključitve v prostorski informacijski sistem;
C6 in C7 - Izvesti seminar za pripravljavce resornih politik (uporabnike) in diseminirati rezultate projekta v času trajanja projekta

Predstavitvena zloženka projekta TIA-SI.pdf

Več o projektu

Izvajalec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

Projekt je sofinanciran s strani ARRS, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za infrastrukturo.

Vsebina projekta povzeta po strani Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije (TIA-SI)

 

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader