PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Projekti

Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije (TIA-SI)

1. 10. 2021 - 30. 9. 2023

Namen raziskovalnega projekta TIA-SI je zasnovati metodološki pristop presoje prostorskih učinkov, ki je usmerjen v uporabnika in naslavlja usklajenost politik in predpisov s predlogom metodološkega pristopa presoje prostorskih učinkov TIA kot integralnim delom procesa priprave, sprejema in vrednotenja resornih politik.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

Loader